SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.ลำพูน เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี

อบจ.ลำพูน เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.ลำพูน เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.ลำพูน เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

1. ครูอัตราจ้าง ได้แก่ วิชาเอกช่างยนต์ นาฏศิลป์ เคมี ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้ จ.ลำพูน) ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการออกใบประกอบวิชาชีพ ครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ข้อ 16

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนด

- สามารถออกแบบและพัฒนา Web based Application ได้

- สามารถออกแบบกราฟิคบนเว็บไซต์ และ Flash Animation ได้

- สามารถใช้ MySQL ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและการใช้ PHP (Web Programming) เพื่อสร้าง ส่วนติดต่อกับผู้ใช้และส่วนติดต่อกับระบบฐานข้อมูลได้

ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี (สัญญาจ้างสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)

ผู้ประสงค์สามารถสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำสำเนาเอกสารโดยรับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังนี้

1. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ (ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) แสดง ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.จ.ประกาศกำหนดสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม

6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี)

สนใจรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร. 0-5359-7260 ต่อ 110, 111ลงวันที่ 11/03/2010 16:35:09
จำนวนผู้ชม 1528
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ