ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสรรพสามิต เปิดรับ วุฒิปริญญาโท

กรมสรรพสามิต เปิดรับ วุฒิปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสรรพสามิต เปิดรับ วุฒิปริญญาโท , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสรรพสามิต เปิดรับ วุฒิปริญญาโท

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ เงินเดือน 9,700 บาท บรรจุ 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ บริหารธุรกิจ

- เป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

2. นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ เงินเดือน 9,700 บาท บรรจุ 10 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์และสถิติ

- เป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

3. นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เงินเดือน 9,700 บาท บรรจุ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ บริหารธุรกิจ

- เป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารกรมสรรพสามิต ชั้น 3 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10-30 มีนาคม 2553 โทร. 0-2241-4775 หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมธนาณัติสั่งจ่ายค่าธรรมเนียมสอบตำแหน่งละ 200 บาท ในนามผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิตไปยัง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งและการเสียค่าธรรมเนียมภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา

ทั้งนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครโดยใช้กระดาษขนาด 13.5x8.5 นิ้ว จากเว็บไซต์กรมสรรพสามิตที่ www. excise.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" แล้วกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง (ตัวบรรจง) แล้วนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยตนเองเท่านั้น (กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง) และกรณีสมัครสอบมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบ โดยแยกชุดจากกัน (ค่าธรรมเนียมสอบตำแหน่งละ 200 บาท)

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร (ปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 30 มีนาคม 2553

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น 1 ฉบับ

6. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร ขณะเดียวกัน กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ระยอง 2 ค่าตอบแทน 7,010 บาท

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ปวท. หรือ ปวส. ในทางเดียวกัน

2. พนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่อุบลราชธานี ค่าตอบแทน 7,010 บาท

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ปวท. หรือ ปวส. ในทางเดียวกัน และ

- สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้โปรแกรม Microsoft Office

ระยะเวลาการจ้าง 29 เดือน (3 พฤษภาคม 2553-30 กันยายน 2555)

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานซึ่งมีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม2553 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

- สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 16 มีนาคม 2553 โดยให้นำต้นฉบับของสำเนาดังกล่าว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัครด้วย

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับลงวันที่ 11/03/2010 16:34:33
จำนวนผู้ชม 1236
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ใช้งาน 53931 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128405 คน