ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครงานตำแหน่ง วุฒิม.3 - ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครงานตำแหน่ง วุฒิม.3 - ปริญญาเอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครงานตำแหน่ง วุฒิม.3 - ปริญญาเอก, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครงานตำแหน่ง วุฒิม.3 - ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. พยาบาล 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,120 บาท สังกัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล

- สอบผ่าน หรือมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล และเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีสุขภาพจิตดี

- มีประสบการณ์การทำการในห้อง ICU ห้องผ่าตัด หรือห้องตรวจสวนหัวใจ

สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต www. personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถ ใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553

2. นักรังสีการแพทย์ อัตราเงินเดือน 11,120 บาท สังกัดภาควิชารังสีวิทยา

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค

สนใจสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://person web.kku.ac.th หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 มีนาคม 2553

3. นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตราเงินเดือน 11,120 บาท สังกัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีโรคประจำตัวที่จะทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นเมื่อต้องปฏิบัติงานในห้อง X-Ray

สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองการเจ้าหน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2553

4. อาจารย์ อัตราเงินเดือน 19,660 บาท เงินค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งวุฒิปริญญาเอก อีก 5,000 บาท สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาคาร ผังเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ผังเมืองและต้องมีวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

- มีผลงานด้านการออกแบบ หรืองานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอาคาร ผังเมือง และควรมีผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

- มีประสบการณ์ด้านการสอนเกี่ยวกับรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีอาคาร ผังเมือง หรือสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองการเจ้าหน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553

5. อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก ทางบริหารสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ชีวสถิติ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยา วิจัยเชิงคุณภาพ โภชนวิทยา ต้องมีวุฒิพื้นฐานปริญญาโท ทางสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และต้องมีวุฒิพื้นฐานปริญญา ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้านสาธารณสุข

สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต www. personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองการเจ้าหน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

ส่วนของลูกจ้างชั่วคราว

6. ช่างเครื่องปรับอากาศ (ปฏิบัติงานที่งานซ่อมบำรุง) คณะแพทยศาสตร์ เงินเดือน 5,080 บาท

- วุฒิ ม.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (มีหนังสือรับรอง)

สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553

7. พนักงานตัดเย็บ เงินเดือน 5,080 บาท

- วุฒิ ม.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า และสามารถตัดเย็บผ้าเป็นชุดใส่เองได้

สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553

8. พนักงานธุรการ เงินเดือน 7,100 บาท

- วุฒิ ปวส. ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ บัญชี การตลาด การขาย เลขานุการ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint การใช้ E-mail และ Internet ได้อย่างเหมาะสม

สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2553

9. เจ้าหน้าที่บุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา

- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access และมีความรู้ความสามารถในการเขียน Website มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2553

10. คนงาน 2 อัตรา เงินเดือน 5,080 บาท

- เพศหญิง วุฒิ ป.6 อายุไม่เกิน 35 ปี

- มีประสบการณ์ด้านการทำความสะอาดภายใน ภายนอกอาคารและสำนักงาน 1 อัตรา

- มีประสบการณ์ในการดูแลการแต่งสวน การดูแล ความสะอาดภายในอาคาร และมีความรู้ความสามารถด้านงานช่าง งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายใน อาคาร

สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2553

11. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 7 อัตรา เงินเดือน 5,080 บาท สังกัดงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

- วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

- อายุไม่น้อยกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) กรณีที่ผู้สมัครได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 โครงการ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือผ่านการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กรภาครัฐอื่น ๆ หรือขององค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงาน)

- มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม และรอบอกวัดได้โดยรอบเสมอราวนม เวลาหายใจออกเต็มที่ ไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น ตาบอดสี ตาบอดกลางคืน สายตาสั้นมากกว่า 6 Diopters และผ่านการตรวจร่างกายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- ไม่มีรอยสักตามร่างกายซึ่งมองเห็นในที่เปิดเผย

- ผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานจะต้องมีเงินค้ำประกันคนละ 1,000 บาท และจะต้องมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้ค้ำประกัน

- ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553

สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถ ใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

เอกสารที่ต้องนำไปในวันทำการคัดเลือก

- ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคาร

- หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร หากสำเร็จการศึกษาหลังจากวันปิดรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก)

- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณ สมบัติในการสมัครครั้งนี้ ไม่มีสิทธิบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

ผู้สมัครที่ไม่นำเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ในวันทำการ คัดเลือกจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลงวันที่ 05/03/2010 12:46:25
จำนวนผู้ชม 1494
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54354 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน