ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ธ.ก.ส. ประกาศรับวุฒิ ปวช. - ปวส

ธ.ก.ส. ประกาศรับวุฒิ ปวช. - ปวส | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ธ.ก.ส. ประกาศรับวุฒิ ปวช. - ปวส, ข้อมูลเกี่ยวกับ ธ.ก.ส. ประกาศรับวุฒิ ปวช. - ปวส

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองบริการสำนักงานและยานพาหนะมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่สมัคร

1.1 ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง ทำ หน้าที่ ควบคุม ดูแลการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของธนาคารตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสถาปัตยกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
1.1.2 มีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน และเคยควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น ขึ้นไปอย่างน้อย 1 โครงการ
1.1.3 สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารได้

1.2 ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างอิเล็ก ทรอนิคส์ ทำหน้าที่ ดูแลระบบอิเล็กทรอนิคส์ ควบคุมและซ่อมบำรุงระบบอิเล็กทรอนิคส์ ดูแลระบบโทรศัพท์ ระบบเครื่องแจ้งสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ระบบเสียง ระบบโสตทัศน์ CCTV ระบบเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ใช้เครื่องมือวัดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์พลังงาน
1.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิคส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
1.2.2 มีประสบการณ์งานควบคุมและซ่อมบำรุงระบบอิเล็กทรอนิคส์
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

1.3 ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างประปา ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา แก้ไขเหตุขัดข้องระบบต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ส่วนประกอบ ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด และสาขา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง
1.3.2 มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงระบบประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร หรืองานก่อสร้างระบบประปา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เพศชายหรือหญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร)
2.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
2.4 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการ หรือ สถานบำบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการหรือออกจากองค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

3. อัตราเงินเดือน ขั้น ต้นระดับ
ปวช. เดือนละ 7,310 บาท
ปวส. เดือนละ 8,380 บาท

4. การสมัครสอบ (สามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)


4.1 สามารถสมัครได้ทาง www.baac.or.th/content-job.php ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มีนาคม 2553 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 0-2280-0180 ต่อ 2457-8 หรือ 0-2280-8646 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคาร กำหนด โดยธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันสอบสัมภาษณ์และจะทำการตรวจสอบอีกในภายหลัง หากปรากฏว่าคุณสมบัติของ ท่านใดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้สมัครต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ถึง วัน ที่ 10 มีนาคม 2553 ในเวลาทำการของธนาคาร ดังนี้

4.2.1 ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท
4.2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท

5. การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งธนาคารจะแจ้งกำหนดการ สอบสัมภาษณ์ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้ผ่านเกณฑ์ การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ธนาคารธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ เวลา และสถานที่สอบ วัน ที่ 17 มีนาคม 2553 แก้ไขข้อมูลวันที่ 18 -19 มีนาคม 2553 ทาง http://www.baac.or.th ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบที่สนามสอบที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือกโดย ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆโต้แย้งมิได้

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ธนาคารจะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกชื่อเรียงตามลำดับคะแนน

8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร และทำหนังสือค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้รับการเรียกตัวธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้ไม่เกิน 1 ปีลงวันที่ 03/03/2010 14:03:13
จำนวนผู้ชม 2561
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54252 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128435 คน