SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมควบคุมโรค เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปวส. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมควบคุมโรค เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปวส., ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมควบคุมโรค เปิดสอบบรรจุราชการ วุฒิ ปวส.

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการรายละเอียดังนี้
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 จังหวัดระยอง จำนวน 3 อัตรา
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ปาดังเบชาร์ จังหวัดส่งขลา
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือสงขลา
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 อัตรา
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัด
- สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (จังหวัดนนทบุรี)
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบ หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือ
- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขการพยาบาล พยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับอนุปริญญาของ ก.พ.
2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน เงินเดือน 7,100 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด สถาบันประชาสมาสัย (อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- วุฒิปวส.ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ ทางศิลปะการถ่ายภาพ การถ่ายภาพโฆษณา การผลิตวีดิทัศน์ การถ่ายภาพและการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี ศิลปกรรมทางเทคโนโลยีศิลปกรรม การพิมพ์สกรีน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิคทางคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์สารสนเทศ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั่งสูงของ ก.พ.
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- เปิดเว็บไซต์
http://job.ddc.moph.go.th หัวข้อ ''''รับสมัครสอบ'''' กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
- พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้นในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
- นำแบบฟอร์มการชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตำแหน่งละ 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียบสอบ จำนวน 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายขนาด 1 * 1 .5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ฉบับ สำเนาหลังสือรับรองผลการสอบ หรือประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535ลงวันที่ 02/03/2010 10:19:39
จำนวนผู้ชม 1923
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ