ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับพนักงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับพนักงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ปฏิบัติงานที่ หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช เงินเดือน 7,700 บาท และค่าครองชีพ 1,500 บาท

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- หากมีประสบการณ์ด้านช่วยตรวจภายในและทำหัตถการผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานที่ งานกิจการนักศึกษา เงินเดือน 7,100 บาท และค่าครองชีพ 1,500 บาท

- วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 2552

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, SPSS ได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ด้านกิจการนักศึกษา หรือทางด้านสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พยาบาล หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวชเงินเดือน 11,000 บาท และค่าครองชีพ 700 บาท

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- หากมีประสบการณ์ด้านพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานที่ หน่วยการเงิน งานคลัง 2 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท และค่าครองชีพ 1,500 บาท

- วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 2552

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

- หากมีประสบการณ์ด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ตำแหน่งที่ 1-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ หน่วยผู้มีบุตรยาก เงินเดือน 12,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทย์ ชีวโมเลกุล พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์ชีววิทยา การเจริญพันธุ์

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

6. พยาบาล ปฏิบัติงานที่ งานเปลี่ยนอวัยวะ เงินเดือน 11,000 บาท และค่าครองชีพ 700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Word, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ตำแหน่งที่ 5-6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2553

7. พยาบาล ปฏิบัติงานที่ งานทันตกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท และค่าครองชีพ 700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

8. นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติงานที่ ศูนย์กุมารบริรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,000 บาท และค่าครองชีพ 700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด หรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

- หากมีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมกับเด็กและครอบครัว หรือทำงานกับเด็กที่ป่วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิว เตอร์ได้เป็นอย่างดี

- แนบประวัติส่วนตัวประกอบการสมัคร โดยการเขียนบรรยายด้วยลายมือ ซึ่งท่านคิดว่าจะทำให้คณะกรรมการรู้จักชีวิตส่วนตัว การดำเนินชีวิต ประสบการณ์ที่เคยพบ ฯลฯ จำนวนอย่างน้อย 2 หน้ากระดาษ A4

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย เงินเดือน 11,000 บาท และค่าครองชีพ 700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) เช่น เคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ หรือปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น พยาบาลศาสตร์ เทคนิค การแพทย์ กายภาพบำบัด

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

10. ทันตแพทย์ ปฏิบัติงานที่ งานทันตกรรม 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,000 บาท

- วุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือประกาศนียบัตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

11. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาเภสัชวิทยา เงินเดือน 11,000 บาท และค่าครองชีพ 700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ Website จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6 อัตรา ปฏิบัติงานที่ หน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์ เงินเดือน 7,100 บาท และค่าครองชีพ 1,500 บาท

- วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่ 7-12 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553

สนใจขอและยื่นใบสมัคร หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียด พร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ภายในวันที่กำหนดทั้งนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีโครงการคลังใบสมัครเข้าทำงาน เน้นผู้สมัครที่จบการศึกษา หรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เก็บเข้าคลังใบสมัคร ดังนี้

1. วุฒิ ม.ต้น หรือตอนปลาย (ม.ปลาย)

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

4. ปริญญาตรี ทุกสาขา

5. ปริญญาโท ทุกสาขา

สนใจกรอกใบสมัคร หรือส่งจดหมายได้ที่ งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700ลงวันที่ 27/02/2010 00:01:24
จำนวนผู้ชม 1566
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54747 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน