SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เปิดรับ นิติกร , นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เปิดรับ นิติกร , นักวิชาการเงินและบัญชี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เปิดรับ นิติกร , นักวิชาการเงินและบัญชี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เปิดรับ นิติกร , นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่
ที่ กษ 0802/2088 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 5 เลขที่ 119 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิ
สมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1
ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการสำเร็จการศึกษา (ปริญญาบัตร) และระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยวันที่จบ
การศึกษาที่ระบุไว้ในเอกสารจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ 5 มีนาคม 2553
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) กรณีชื่อในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกับชื่อที่ระบุไว้ในใบสมัคร ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น
ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
หากยื่นเอกสารไม่ครบตามที่กำหนดจะไม่รับสมัคร ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อ กำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
ตำแหน่งนิติกร จำนวน 100 บาท
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 100 บาท
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 10 มีนาคม 2553
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และทาง www.ldd.go.th

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน
สมรรถนะ ดังนี้
5.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามขอบข่ายงานที่จะต้อง
ปฏิบัติ (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
5.2.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
5.2.2 การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มและปธิภาณไหวพริบ
5.2.3 มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
5.2.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในข้อ 5.1 ก่อน และผู้ผ่านการ
ประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่ 5.2 ในครั้งที่ 2 ต่อไป แต่ถ้าหากผู้สมัครมีจำนวน
น้อย อาจดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในข้อ 5.2 ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้ง เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน
สอบ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และทาง www.ldd.go.th , http://r05.ldd.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีเป็นต้นไป

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด ทั้งนี้ มีเงื่อนไข ต้องอยู่ปฏิบัติงาน
ตามตำแหน่งที่ได้รับการจัดจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามย้ายไปหน่วยงานอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2553
-------------------------------------------
1. ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.1 ชื่อตำแหน่ง นิติกร
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ กฎ มติ ครม.
2. ตรวจร่างสัญญา พิจารณาสัญญา
3. สรุปสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงทางละเมิด และทางแพ่ง
4. พิจารณาเสนอความเห็นงานคดีแพ่ง – ละเมิด – ทางแพ่ง
5. ปฏิบัติงานด้านที่ดิน และที่ราชพัสดุ
6. ประสานงานด้านคดีความกับธุรการศาล และอัยการ
7. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ และ
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 คือ จังหวัดขอนแก่น
อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร และ หนองบัวลำภู ก่อนวันปิดรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 60 วัน


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2553
------------------------------------------
2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.1 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ตรวจสอบสมุดรายวันขั้นต้น
2. ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทด้านสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
3. ปรับปรุง แก้ไขรายการบัญชี
4. จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน งบทดลอง
5. รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
6. เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางบัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ สาขาการเงินและบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินและบัญชี และ
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 คือ จังหวัดขอนแก่น
อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร และ หนองบัวลำภู ก่อนวันเปิดรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 60 วันลงวันที่ 26/02/2010 23:58:23
จำนวนผู้ชม 1358
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51701 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน