ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.จางเหนือ ประกาศรับ พนักงานขับรถยนต์

อบต.จางเหนือ ประกาศรับ พนักงานขับรถยนต์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.จางเหนือ ประกาศรับ พนักงานขับรถยนต์, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.จางเหนือ ประกาศรับ พนักงานขับรถยนต์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล จางเหนือ

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 18 กำหนดให้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานยุติธรรม และความโปร่งใส เพื่อรับรองการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 19 (6) โดยวิธีการสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จำลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิงตามความเหมาะสม ดังรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้

1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 5,760 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,440 บาท ระยะเวลาการจ้าง 4 ปี

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 4 ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลดังนี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ประกฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
10. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขับรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. ขึ้นไป

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาและเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม การวัดผลทางการศึกษาตามวุฒิ หรือความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันอันเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนน 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
5. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2548
6. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2552
7. กฎจราจรตำรวจ

ค. ภาคผนวกเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนน 100 คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธีการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
2.1 กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2553 (ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.)เว้นวันหยุดราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร มีดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน
3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง ตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ใบขับขี่, ใบทหารกองเกิน (สด.9)เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาให้ใช้ภาพถ่ายเอกสาร โดยให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น และให้เขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ทุกแผ่นพร้อมนำเอกสารตัวจริงมาประกอบด้วย

3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ตำแหน่งละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้

4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หรือทาง www. Thailocaladmin.go.th

5. สถานที่สอบและวิธีเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จะกำหนดสถานที่สอบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หรือทาง www. Thailocaladmin.go.th


ประกาศผลสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ประกาศผลสอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หรือทาง www. Thailocaladmin.go.th
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศผลสอบ โดยจะขึ้นบัญชีสำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
อนึ่ง หาก องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าผู้สอบแข่งขันเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือ คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบแข่งขันได้

การทำสัญญาจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จะเรียกผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดมาทำสัญญาจ้าง ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบการให้จ้างจาก ก.อบต. จังหวัดลำปาง แล้วเท่านั้น ผู้ที่สอบได้คะแนนรองลงมา จะเรียกทำสัญญา ก็ต่อเมื่อมีตำแหน่งว่างและได้รับการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบการให้จ้างจาก ก.อบต. จังหวัดลำปางแล้วเท่านั้น โดยไม่ถือว่าการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ เป็นข้อผูกพันที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือจะต้องจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดข้างต้นลงวันที่ 23/02/2010 14:52:59
จำนวนผู้ชม 2385
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55157 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน