SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 7,940 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความรู้ ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ภาษาอังกฤษ หากพูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
- มีความรู้และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- มีความเต็มใจ / รักการบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. หลักฐานการสมัคร
- หลักฐานวุฒิการศึกษา และ/หรือ รายละเอียดผลการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 ใบ
- ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
- สำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
- ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ตามวันราชการ
ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 8028 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.dmh.go.th ทั้งนี้ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
กองแผนงาน อาคาร 3 ชั้น 4ลงวันที่ 23/02/2010 10:36:48
จำนวนผู้ชม 1264
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ