SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมประมง เปิดรับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมประมง เปิดรับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมประมง เปิดรับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมประมง เปิดรับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมประมง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน 9,530 .- บาท/ เดือน

วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

เอกสารประกอบการสมัครพนักงานราชการ
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาและใบแสดงผลการศึกษา) (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี ให้แนบระเบียนผลการเรียนระดับ ปวท.ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่รับสมัคร (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
7. สำเนาอื่นๆ เช่น ใบสำคัญทางทหาร (สด.8, สด.9 สด.43) เฉพาะผู้สมัครเพศชาย และใบทะเบียนสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
8. ค่าธรรมเนียม 100.- บาท

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง ชั้น 5 อาคารปรีดากรรณสูต ในระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.30-11.30 น. และ13.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9406220 , 02-5620600-15 ต่อ 13513 (ในเวลาราชการ)ลงวันที่ 18/02/2010 09:00:55
จำนวนผู้ชม 1552
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ