SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับ อาจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต,ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับ อาจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต,ศูนย์ลำปาง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต,ศูนย์ลำปาง , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต,ศูนย์ลำปาง

 ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นอาจารย์ประจำจ้างจากงบประมาณของคณะนิติศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานทางด้านการสอน การวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง โดยมี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 อาจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- วุฒิปริญญาตรี เกียรตินิยม จำนวน 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท – เอก ทางด้านกฎหมายพาณิชย์และภาษี จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท – เอก ทางด้านกฎหมายนิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์
และปรัชญา จำนวน 1 อัตรา
1.2 อาจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
- วุฒิปริญญาตรี เกียรตินิยม จำนวน 1 อัตรา

2. สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือก
อาจารย์ประจำที่จ้างจากงบประมาณของคณะนิติศาสตร์ จะมีสิทธิและหน้าที่ใน
ลักษณะเดียวกับหรือใกล้เคียงกับอาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และมีภาระหน้าที่โดยเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
2.1 ทำหน้าที่ในการสอน การออกและตรวจข้อสอบและการปฏิบัติงานทั้งในการบริหาร
และในทางวิชาการตามที่คณะมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาเพื่อให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษา เช่นเดียวกับอาจารย์ประจำอื่น ๆ ของคณะนิติศาสตร์ โดยใน
ระยะแรกจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อาจารย์สัมมนาสำหรับวิชาของชั้นปี ที่ 1 และ
ชั้นปีที่ 2 เป็นหลัก
2.2 มีสถานะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จ้างจากงบประมาณคณะ
นิติศาสตร์ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการโดยเทียบเคียงได้กับ
บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
2.3 มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาของคณะนิติศาสตร์หรือที่หน่วยงานอื่นหรือรัฐบาล
ต่างประเทศจัดสรรให้แก่คณะนิติศาสตร์ สำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
เช่นเดียวกับบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
2.4 เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้น บุคลากรดังกล่าวมีสิทธิได้รับการปรับ
อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นนั้นได้ หากวุฒิการศึกษาดังกล่าว ตรงตาม
สายงาน
2.5 บุคลากรดังกล่าวมีสิทธิในการขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเมื่อมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการในลักษณะเดียวกันกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย
2.6 มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อมีตำแหน่งอาจารย์
คณะนิติศาสตร์ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยว่างลง และคณะนิติศาสตร์
ได้รับอนุมัติให้กำหนดคุณวุฒิเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรคืนที่ไม่สูงกว่าคุณวุฒิ
อาจารย์ประจำที่จ้างจากงบประมาณของคณะนิติศาสตร์นั้นที่ปฏิบัติงานอยู่ โดย
พิจารณาจากลำดับการบรรจุเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
3.2 ต้องเป็นผู้มีเจตจำนงที่จะมีอาชีพทางวิชาการในมหาวิทยาลัย
3.3 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3.4 สามารถไปปฏิบัติงานที่คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์ลำปางได้

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
- สำหรับผู้สมัครในวุฒิปริญญาตรี เกียรตินิยม
4.1 ได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
4.2 อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดประกาศฉบับนี้
4.3 ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
4.4 ผู้สมัครต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรชั้นปริญญาโททางนิติศาสตร์
หรือถ้ายังไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท จะต้องสมัครเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาโททางนิติศาสตร์
- สำหรับผู้สมัครในวุฒิปริญญาโท - เอก
4.5 ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านกฎหมาย สาขา
กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายภาษี นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา
4.6 อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดประกาศฉบับนี้
4.7 ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
โดยมีระดับผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาโทสมัคร
- เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.5
- วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และ ไม่มี
F ในวิชาหลัก
- จบจากมหาวิทยาลัยที่ ก.บ.ม. รับรอง
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสนอวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ บทความหรือ
ผลงานวิจัยทางนิติศาสตร์ ประกอบด้วย
หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ในกรณีนี้ ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำเพื่อการสำเร็จการศึกษา
หรือวิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ)
สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาเอกสมัคร
- เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25
- วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และ ไม่มี
F ในวิชาหลัก
- จบจากมหาวิทยาลัยที่ ก.บ.ม. รับรอง
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสนอวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ บทความหรือ
ผลงานวิจัยทางนิติศาสตร์ ประกอบด้วย
หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ในกรณีนี้ ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำเพื่อการสำเร็จการศึกษา
หรือวิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ)

5. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบในวันสมัคร)
5.1 ใบปริญญา และใบ Transcript พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ชุด (ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
5.2 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด (ให้นำฉบับจริงมา
แสดงด้วย)
5.3 หลักฐานการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรชั้นปริญญาโททางนิติศาสตร์ หรือหลักฐานการ
สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์
5.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
5.6 กรณีที่ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์
ในปีการศึกษาถัดไป ให้แสดงคำรับรองไว้ในเอกสารที่ทางคณะนิติศาสตร์จัดทำขึ้น
ขอให้ผู้สมัครนำเอกสารประกอบการสมัครตัวจริงมาให้เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบในวันสมัครด้วย

6. วิธีการสอบคัดเลือก
6.1 ผู้สมัครในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ทดสอบการสอน และการเขียนบทความตามหัวข้อที่
คณะฯ กำหนด (รายละเอียดจะประกาศพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก)
6.2 ผู้สมัครในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี เกียรตินิยม
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบการสอน และการสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะ
กำหนด (รายละเอียดจะประกาศพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก)

7. การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวติดต่อขอใบสมัครได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการที่ฝ่ายงานบุคคล สำนักงาน
เลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2696-5104 และ
สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ web site : www.law.tu.ac.th

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกวัน เวลา
และสถานที่คัดเลือก

คณะนิติศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บอร์ดหน้าห้องพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ท่าพระจันทร์ และบอร์ดหน้าคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 2 และทาง www.law.tu.ac.th สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางพรเพ็ญ สว่างตระกูล และนางสาวสุชาดา สุจริต โทร 02-6965104ลงวันที่ 12/02/2010 12:28:11
จำนวนผู้ชม 1761
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ