ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , ผู้ปฏิบัติงานบริหาร , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้าง (งบคณะ) จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ก. คุณสมบัติทั่วไป
- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
- ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร แล้ว
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
อาทิเช่น Word Excel และ Powerpoint
- สามารถฟัง อ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานทีได้

ข. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร รัฐศาสตร์ การศึกษา
พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร ์
ตำแหน่งที 2.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)

3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 วันและเวลาราชการที่งานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121 โทร.0-2696-5104 พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1.1 ใบสมัคร ขอรับได้ที่งานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี โดยต้องกรอกและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง
1.2 หลักฐานการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษา พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ1 ฉบับ
1.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
ขอให้ผู้สมัครนำเอกสารประกอบการสมัครตัวจริงมาให้เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบในวันสมัค รด้วย
**ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.law.tu.ac.th
4. เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ ์
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตลอดจน
วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 ณ บอร์ดหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือที่ www.law.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางพรเพ็ญ
สว่างตระกูล และนางสาวสุชาดา สุจริต โทร. 0-2696-5104ลงวันที่ 12/02/2010 12:27:44
จำนวนผู้ชม 1773
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน