ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มบส. (BSRU) รับ อาจารย์

มบส. (BSRU) รับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มบส. (BSRU) รับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มบส. (BSRU) รับ อาจารย์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานต่าง ๆ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จัดจ้าง

ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาโท บรรจุในอัตราเงินเดือน 10,090 บาท
วุฒิปริญญาเอก บรรจุในอัตราเงินเดือน 13,640 บาท
หน่วยงาน ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาโท บรรจุในอัตราเงินเดือน 10,090 บาท
หน่วยงาน ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความเชี่ยวชาญทางการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี บรรจุในอัตราเงินเดือน 8,260 บาท
วุฒิปริญญาโท บรรจุในอัตราเงินเดือน 10,090 บาท
หน่วยงาน ประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำนักโรงเรียนสาธิต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านคณิตศาสตร์
- ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 หรือ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล (อาคาร100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ

4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
4.1 ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดพร้อมกรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง และครบถ้วนจำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (พร้อมตัวจริง) หรือหลักฐานการสำเร็จ การศึกษา ซึ่งสถานศึกษาออกให้ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.6 หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


5. เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจไม่รับสมัครคัดเลือก

6. หลักสูตรและวิธีคัดเลือก
จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจ้าง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัคร และสัมภาษณ์หรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพ

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ให้ผู้สมัครคัดเลือก เข้าคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. สถานที่คัดเลือกจะกำหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ จะต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับที่ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และบัญชีผู้คัดเลือก ใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 แต่ถ้ามีการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสำหรับตำแหน่งนี้อีก บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

11. การจัดจ้าง
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามจำนวนในประกาศรับสมัคร โดยจะแจ้งกำหนดวันรายงานตัว วันเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อจัดจ้างให้ทราบในประกาศผลการคัดเลือก
อนึ่ง หากมีตำแหน่งที่ประกาศคัดเลือกในครั้งนี้ว่างอีกภายหลัง การจ้างผู้คัดเลือกได้จะจ้างเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้

12. การประกาศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 พร้อมทั้งแจ้งกำหนดวัน และเวลาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อไปลงวันที่ 10/02/2010 08:06:13
จำนวนผู้ชม 1472
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54742 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน