ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสถาบันบำราศนราดูร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการ
เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือทางอื่นที่ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ
(Word, Excel, Power Point)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
สถาบันบำราศนราดูร ตั้งแต่วันที่1 - 19 กุมภาพันธ์2553 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร(ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน1 ปีจำนวน 3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนาใบรายงานผลหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาอย่างละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการผ่าน
การเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สถาบันฯ จะ
ประกาศให้ทราบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์2553 ณ ที่ติดประกาศสถาบันบำราศนราดูร และทางเว็บไซต์
http://www.bamras.org

เงื่อนไขในการเข้าปฏิบัติงาน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องผ่านการตรวจร่างกาย ดังต่อไปนี้
1. ตรวจ X-ray ปอด
2. ตรวจเลือด (FBS, CBC) ตามเกณฑ์อายุ
3. ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ (U/A Stool-Ex.)
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ 500 บาท ถ้าผลการตรวจร่างกายผิดปกติทางสถาบันจะสงวน
สิทธิ์ในการรับเข้าปฏิบัติงานลงวันที่ 10/02/2010 08:05:27
จำนวนผู้ชม 1228
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54745 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน