SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด

ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฉะนั้นอาศัยอำนาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักวิชาชีพในการเป็นผู้นำกลุ่มบำบัดและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ แนะนำ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ควบคุมดูแลผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 6,100 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทาง
อื่นที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. เคยผ่านการเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดในสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยในและพ้น
จากการติดยาเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาดแล้ว

2. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา วิเคราะห์ สังเกต รายงานผลสาเหตุของอาการ ช่วยเหลือและให้การพยาบาลผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พยาบาลผู้ป่วยตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาลบันทึกผลการให้การ
พยาบาลและอาการของผู้ป่วย เพื่อดำเนินการพยาบาลรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ญาติผุ้ป่วย ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
และอยู่ในมาตรฐาน บันทึกรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา
การพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือทางอื่นที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา-
เสพติด กับลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่
3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

4. การรับสมัครสอบ
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 99 หมู่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทร (02) 5981393 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(7) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
สอบ จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(8) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(9) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหาร
กองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ
(10)หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ
กำกับไว้ด้วย
4.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 200.- บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
4.4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัคร
สอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับแบบประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ข้อเขียน ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และทาง
www.probation.go.th

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมิน
ทั้งสองสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า

8. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละตำแหน่ง
ตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และทาง
www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวนั้นเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกำหนด
และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก็อาจ
พิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการนำรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการนำรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบลงวันที่ 06/02/2010 16:12:38
จำนวนผู้ชม 2157
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ