SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับตำแหน่งงาน นักตรวจสอบภายใน, นักวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับตำแหน่งงาน นักตรวจสอบภายใน, นักวิจัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับตำแหน่งงาน นักตรวจสอบภายใน, นักวิจัย, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับตำแหน่งงาน นักตรวจสอบภายใน, นักวิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จานวน ๒ ตาแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งที่รับบรรจุ จานวน ๒ ตาแหน่ง ๓ อัตรา
๑. นักตรวจสอบภายใน จานวน ๑ อัตรา
๒. นักวิจัย จานวน ๒ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ
๒.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุ ในรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒.๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละและอุทิศเวลาให้กับราชการ
๒.๔. ไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๓. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สานักงาน
อธิการบดี ชั้น ๓ อาคารเบญจมวัฏ (อาคาร ๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์
๐-๒๕๔๔-๘๐๐๐ ต่อ ๑๔๗๙ , ๐-๒๕๒๒-๖๖๒๓ และ www.pnru.ac.th ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
๒ กุมภาพันธ์ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย กรอกข้อความสมบูรณ์ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔.๒ ปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสาเนาที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร (นาสาเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีพร้อมตัวจริงมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันเปิดรับสมัครมายื่นแทน
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหารฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๘ รูปถ่าย ๑ นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๑ รูป

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ณ กองบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารเบญจมวัฏ (อาคาร ๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ หรือทางเว็บไซต์ www.pnru.ac.thลงวันที่ 06/02/2010 16:10:07
จำนวนผู้ชม 1586
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ