ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน, นักวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน, นักวิจัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน, นักวิจัย , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน, นักวิจัย

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จานวน ๒ ตาแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งที่รับบรรจุ จานวน ๒ ตาแหน่ง ๓ อัตรา
๑. นักตรวจสอบภายใน จานวน ๑ อัตรา
๒. นักวิจัย จานวน ๒ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ
๒.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุ ในรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒.๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละและอุทิศเวลาให้กับราชการ
๒.๔. ไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๓. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สานักงาน
อธิการบดี ชั้น ๓ อาคารเบญจมวัฏ (อาคาร ๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์
๐-๒๕๔๔-๘๐๐๐ ต่อ ๑๔๗๙ , ๐-๒๕๒๒-๖๖๒๓ และ www.pnru.ac.th ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
๒ กุมภาพันธ์ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย กรอกข้อความสมบูรณ์ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔.๒ ปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสาเนาที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร (นาสาเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีพร้อมตัวจริงมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันเปิดรับสมัครมายื่นแทน
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหารฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๘ รูปถ่าย ๑ นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๑ รูป

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ณ กองบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารเบญจมวัฏ (อาคาร ๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ หรือทางเว็บไซต์ www.pnru.ac.th


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 06/02/2010 15:58:01
จำนวนผู้ชม 1303
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน