ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มสธ. เปิดรับตำแหน่ง สถาปนิก

มสธ. เปิดรับตำแหน่ง สถาปนิก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มสธ. เปิดรับตำแหน่ง สถาปนิก, ข้อมูลเกี่ยวกับ มสธ. เปิดรับตำแหน่ง สถาปนิก

 ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานอาคารสถานที่ ดังนี้

1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งสถาปนิก จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 และ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ดังนี้
ข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งพนักงาน-
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2) ได้
ข้อ 10 นอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ 9 แล้วพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 และโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(3) เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือมีกาย หรือจิตไม่ปกติ
(6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
(7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
(8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากองค์การมหาชนเพราะกระทาผิดวินัย
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
2.2.1 ได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิก หรือ ระดับสามัญสถาปนิก
2.2.2 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงานด้านการออกแบบฯ
สาหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.1 ปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารและควบคุมงานฯ
3.2 จัดทารายละเอียดวิเคราะห์งบประมาณเงินคงคลังประจาปีงบประมาณในการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ทาการหน่วยงานส่วนกลาง และศูนย์วิทยพัฒนา จานวน 10 ศูนย์
3.3 จัดทาราคากลางตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการ
3.4 ออกแบบรายละเอียดประมาณราคางานปรับปรุงต่าง ๆ ตามที่ได้รับงบประมาณ
3.5 ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับกองพัสดุในฐานะผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน / ชี้แจง รายละเอียด / พิจารณาต่อรองราคา เป็นต้น
3.6 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ใช้สอยอาคารสถานที่ให้มีสภาพเพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
3.7 จัดทาเอกสาร และรวบรวมข้อมูลเชิงกายภาพร่วมกับคณะกรรมการวางผังแม่บทมหาวิทยาลัย
3.8 ให้คาปรึกษาหารือการปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณอุทยานการศึกษาฯ และภูมิทัศน์-
ศูนย์วิทยพัฒนา
3.9 แก้ปัญหาให้คาปรึกษาการซ่อมแซมอาคารสถานที่ร่วมกับวิศวกรงานระบบต่าง ๆ
3.10 มีความชานาญการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงานในด้านการออกแบบฯ และจัดเก็บข้อมูล
วางระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที่
3.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารบริการ 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนาไปยื่นในวันสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด 3x4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน6 เดือน จานวน 3 รูป
5.2 สาเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือสูติบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสาเนา1 ฉบับ
5.3 สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และรายละเอียด
ผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ (ให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
5.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมสาเนา
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และลงวันที่กากับไว้ด้วย

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก วันที่ 1มีนาคม 2553

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

9. การจ้าง
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามลาดับที่ที่ได้รับคัดเลือก

10. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ที่นาหนังสือรับรองซึ่งสถาบันเป็นผู้ออกให้ว่าเรียนจบครบหลักสูตรไปสมัครเข้ารับการคัดเลือก ถ้าสอบผ่านจะต้องนาหลักฐานที่สถาบันอนุมัติว่าสาเร็จการศึกษาไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวไปแสดงจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใด ๆ มิได้ลงวันที่ 04/02/2010 13:07:56
จำนวนผู้ชม 1907
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54102 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128415 คน