SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดรับพนักงานจ้าง 11 อัตรา

เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดรับพนักงานจ้าง 11 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดรับพนักงานจ้าง 11 อัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดรับพนักงานจ้าง 11 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลรัษฎา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รวม 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555
จึงประกาศให้ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ทราบ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
1.2 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
1.3 ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
1.4 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
1.5 ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
1.6 คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 3 อัตรา
1.7 คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา
1.8 พนักงานเทศกิจ (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
(ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงาน หรือลูก จา้ ง ข อ ง รา ช การส่วนท้องถิ่น

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กโทรนิกส์
หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3.2 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้เทคนิควิศวกรรมโยธา
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3.3 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค วิศวกรรม
โยธาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
ก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค วิศวกรรม
โยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
ก่อสร้างหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3.4 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และ
โภชนาการ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่
ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
3.5 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
2) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
3) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย และ
4) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (สำหรับผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก และเพื่อให้ได้บุคคลที่
เหมาะสมจะพิจารณาจากประสบการณ์ด้วย)
3.6 ตำแหน่งคนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.7 ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.8 ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ (พนักงานจ้างทั่วไป)
- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 – ม.3 หรือเทียบเท่า

4. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
4.1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงานในกองช่าง ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ปฏิบัติงานในกองช่าง ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น เขียนแบบแนวทางและระดับของทาง แบบแปลนและ
รูปด้านข้างของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดง่ายๆ ของแบบโครงสร้างของอาคาร สะพาน เขื่อน อาคารการประปา
เป็นต้น คัดลอกหรือเขียนแผนที่ต่างๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ รวมทั้งเขียน
ตัวอักษรและอื่นๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.3 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในกองคลัง เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่
ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานด้านโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น
สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ตลอดจนคัดลอกแบบ เขียนแบบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการสำรวจ การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.4 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานสันทนาการภายใต้การตรวจสอบ
กำกับของหัวหน้างาน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการแข่งขัน
และกีฬาเพื่ออาชีพ
- ประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนนอกระบบและเด็กเร่ร่อน
- สำรวจข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผล
กิจกรรมเยาวชน
- บริหารงานศูนย์เยาวชน และบำรุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณ์การ
- ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย
พัฒนา ประเมินผล ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
อย่างมีมาตรฐาน
- ประสานนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาล และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
คุ้มครอง พิทักษ์เด็กและเยาวชน ป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รณรงค์ปลูกฝังแนวคิดในการส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก
และเยาวชน
- ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน นักศึกษา
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.5 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย แทนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ของเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมให้กับเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้า
รับการศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัยต่อไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.6 ตำแหน่งคนงาน
ปฏิบัติงานกองการศึกษาที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/ ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป รับผิดชอบงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
ขุดลอกคู และตัดแต่งหญ้าฯลฯ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.7 ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน
และที่รองรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.8 ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ
ปฏิบัติงานเทศกิจในสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุม
ดูแล การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยร่วมกับตำรวจท้องที่ เก็บ–ยก สิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้า และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. อัตราค่าตอบแทน
5.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า / ผู้ดูแลเด็ก
ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760.- บาท และมีค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,440.- บาท
5.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ / ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 6,470.- บาท
และมีค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,730.- บาท
- คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 7,100.- บาท
และมีค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500.- บาท
5.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนการ
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940.- บาท และมีค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500.- บาท
5.4 ตำแหน่งคนงาน / คนงานประจำรถขยะ / พนักงานเทศกิจ
ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080.- บาท และมีค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500.- บาท

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา (ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่
1 - 9 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันเวลาราชการ และเทศบาลจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
7.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
7.3 ใบรับรองแพทย์แสดงความไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคุณสมบัติในข้อ 2.4 ของประกาศนี้
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
7.4 หลักฐานการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
7.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7.6 หนังสือรับรองการฝึกอบรม หรือปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
8.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งละ 50.- บาท
8.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งละ 20.- บาท

9. ระยะเวลาการจ้าง
9.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ทำสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี
9.2 พนักงานจ้างทั่วไป ทำสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี

10. วิธีการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ทำการเลือกสรร
เทศบาลตำบลรัษฎา กำหนดวิธีการและวันที่จะดำเนินการเลือกสรรในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
10.1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ และผู้ช่วยนายช่างโยธา จะทำการ
ทดสอบโดยวิธีการทดสอบภาคปฏิบัติ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และการสัมภาษณ์ กำหนดการดังนี้
- 15 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
- 16 กุมภาพันธ์ 2553 ทดสอบภาคปฏิบัติ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
- 22 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศผลการทดสอบภาคปฏิบัติ
- 23 กุมภาพันธ์ 2553 สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ
10.2 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ และผู้ดูแลเด็ก จะทำการทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ กำหนดการดังนี้
- 15 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
- 16 กุมภาพันธ์ 2553 สอบข้อเขียน
- 22 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศผลการสอบข้อเขียน
- 23 กุมภาพันธ์ 2553 สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
10.3 ตำแหน่งคนงาน คนงานประจำรถขยะ และพนักงานเทศกิจ จะทำการทดสอบโดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ กำหนดการดังนี้
- 15 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
- 23 กุมภาพันธ์ 2553 สอบสัมภาษณ์
สำหรับตารางสอบและสถานที่สอบเทศบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหา รายละเอียดความรู้ความสามารถที่ต้องการตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร และจะ
ประกาศผลการเลือกสรรในวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา

11. เกณฑ์การตัดสิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบข้อเขียน / ทดสอบภาคปฏิบัติ ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้
คะแนนการสอบข้อเขียน / ทดสอบภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องได้
คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตำบลรัษฎาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมาก
ไปหาน้อยตามลำดับ และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 6 เดือน นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรได้นี้เป็นอันยกเลิก

13. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ได้รับการเลือกสรรและเรียกบรรจุ จะต้องมารายงานตัวกับเทศบาลตำบลรัษฎาในวันที่
2 มีนาคม 2553 หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ และจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับต่อไป สำหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลจะทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดภูเก็ตแล้ว
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
------------------------------------------------
ความรู้ความสามารถที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง

1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
- มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงาน
เทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
- มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
- มีความสามารถในการมให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
- มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมาย กฎ
ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในกาปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบ
- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
- มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล
กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์เยาวชน พ.ร.บ.ส่งเสริม
และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
- มีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น งานสหกรณ์ งาน
เยาวชน การพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน และแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

5. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
- มีความรู้ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล
กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อื่นที่ใช้ในการฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ลงวันที่ 03/02/2010 07:33:12
จำนวนผู้ชม 2011
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ