SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ปวส. - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ปวส. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ปวส. - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ปวส. - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

1. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ) 2 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษา

2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 2 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดคณะ เงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

- มีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ติดต่อประสานงาน รวมทั้งควบคุมดูแล การ เก็บรักษา และซ่อมแซมหนังสือ เป็นต้น

4. เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ บัญชีพื้นฐาน และการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์

ตำแหน่งที่ 1-4 มีความรู้การใช้โปรแกรมคอม พิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

5. เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

6. พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานอธิการบดี

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ มีความรู้ความชำนาญ เส้นทางจราจร

สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 (เว้นวันหยุดราชการ)

ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

1. พนักงานวิชาการ สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

2. นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา การบริหารรัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเขียนโปรแกรม PHP หรือมีประสบการณ์ฐานข้อมูล My SQL และรายงานผ่าน Crystal Report จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์การใช้งานระบบสารสนเทศ

- สามารถทำเว็บไซต์ได้ สามารถซ่อมบำรุงคอม พิวเตอร์ได้

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาประกาศนียบัตร สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญา) สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) 1 ฉบับ สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ) สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 (เว้นวันหยุดราชการ)ลงวันที่ 03/02/2010 07:28:20
จำนวนผู้ชม 2996
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ