SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มศว เปิดรับสมัคร อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง

มศว เปิดรับสมัคร อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มศว เปิดรับสมัคร อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง , ข้อมูลเกี่ยวกับ มศว เปิดรับสมัคร อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานที่ภาควิชารัฐศาสตร์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 20,654 - 47,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์
สาขาการปกครอง (Government)
เน้นด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น การเมืองภาคพลเมือง
การสื่อสารทางการเมือง เป็นต้น
2. มีผลงาน/ประสบการณ์ทางวิชาการด้านการปกครอง
3. มีความสามารถในการบรรยายสาธารณะทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
4. มีความคิดริเริ่มและมีความรักในการเรียนการสอน

เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์
เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรักษาพยาบาล
การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย
ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจดทะเบียนแล้ว

กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน
หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
จึงประกาศผลการคัดเลือกและดำเนินการจ้างต่อไป

วันเวลาสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
ชั้น 11 อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หนังสือรับรองความประพฤติหรือรับรองการทำงาน
อย่างน้อย 1 ฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
วันที่ 4 มีนาคม 2553
ณ บอร์ดประกาศหน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
ชั้น 11 อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502
หรือทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)ลงวันที่ 01/02/2010 08:02:13
จำนวนผู้ชม 2099
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ