SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานธุรการ

- วุฒิ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด การจัดการ เลขานุการ

- หากมีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- สามารถเขียนเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dream Weaver, Front Page และต้องมีความเข้าใจในภาษา HLML, Java Script, Style Sheet และ Flash

- สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL หรือ SQL Server หรือ Oracle ได้

- สามารถใช้ SQL Statement ได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเว็บไซด์ (Web Application) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานธุรการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศูนย์การเรียนภาษาด้วยตนเอง

- วุฒิ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านธุรการ และเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้

4. เจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนพัสดุ

- วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์ด้านการทำงานพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access

5. นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมิเดีย มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

6. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลูกจ้างชั่วคราว) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมิเดีย มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

7. พนักงานธุรการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

- วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเล็ก ทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้เป็นอย่างดี

8. เจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันขงจื่อ

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนได้

9. เจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนการเงินและบัญชี

- วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานและยื่นใบสมัครที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

สมัครทางไปรษณีย์ สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง www.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานแล้วส่ง EMS มาที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 (สมัครงาน) ประทับตราไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

10. พยาบาล 2 อัตรา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานคร

- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกผิวพรรณ ความงาม หรือสถาบันความงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11. เจ้าหน้าที่บริหาร

- วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี ด้านการเงิน

- สามารถทำงานนอกเวลาและวันหยุดได้

สมัครด้วยตนเอง

1. กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานและยื่นใบสมัครที่ (1) ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

2. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10210 (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2553

สมัครทางไปรษณีย์ สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง www.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานแล้วส่ง EMS มาที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 (สมัครงาน) ประทับตราไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

หลักฐานการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน 1 รูป

- สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร 1 ฉบับ

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่ง ที่สมัคร 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณ สมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าสมัครสอบในวันสอบข้อเขียนด้วยลงวันที่ 28/01/2010 08:06:51
จำนวนผู้ชม 2071
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51687 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127928 คน