SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสถาปนิก, ช่างโยธา

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสถาปนิก, ช่างโยธา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสถาปนิก, ช่างโยธา, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสถาปนิก, ช่างโยธา

กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง เหมาบริการ (รายเดือน) ในตำแหน่งสถาปนิก ระดับภาคี 1 อัตรา และนายช่างโยธา 2 อัตรา ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สถาปนิก ระดับภาคี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,000 บาท

คุณสมบัติ
1.1 ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
1.3 ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
1.4 ต้องมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.5 ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ที่รับจ้าง
1.6 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพและโปรแกรม คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้
1.7 ผู้รับจ้างจัดให้มาปฏิบัติงานประจำ ต้องส่งหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติการศึกษา และเอกสารอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน
1.8 ในขณะปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายด้วยความสุภาพและตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
1.9 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดโดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดขอบเขตความรับผิดชอบ
2.1 คำนวณ ออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องของงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร
2.2 ร่างแบบด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่างรูปแบบขยายในส่วนรายละเอียดที่จำเป็น
2.3 กำหนดรายละเอียดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.4 ตรวจสอบแบบรูปด้านสถาปัตยกรรมและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาในด้านสถาปัตยกรรมและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง/ปรับปรุง
2.5.1 ให้คำแนะนำในขณะดำเนินการก่อสร้างแก่ผู้ควบคุมงาน
2.5.2 ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาด้านสถาปัตยกรรมและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอวิธีการดำเนินการแก้ไขในการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
2.6 พิจารณาการขอใช้วัสดุในการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
2.6.1 พิจารณาวัสดุที่จะขอใช้ในการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมให้เป็นไปตาม ที่กำหนดคุณสมบัติไว้ในแบบรูปและรายการ
2.6.2 พิจารณาการขอใช้วัสดุอุปกรณ์เทียบเท่าตามรายการที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ
2.6.3 พิจารณาการขอใช้แบบก่อสร้างในสนาม (Shop Drawing) งานสถาปัตยกรรมและงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.7 ประมาณปริมาณวัสดุของงานสถาปัตยกรรมและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบรูปรายการ
2.8 ตรวจสอบงานเพิ่ม-ลด งานสถาปัตยกรรมและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม และสรุปจัดทำบัญชีเปรียบเทียบ
2.9 ศึกษาวิเคราะห์เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำเข้าใช้ในการปฏิบัติให้รวดเร็วและดีขึ้น
2.10 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. นายช่างโยธา 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,610 บาท

คุณสมบัติ
1.1 ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
1.2 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
1.3 ต้องมีความรู้ประสบการณ์ในงานช่างโยธา ก่อสร้าง สำรวจเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.4 ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ที่รับจ้าง
1.5 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้
1.6 ผู้รับจ้างจัดให้มาปฏิบัติงานประจำ ต้องส่งหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติการศึกษา และเอกสารอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน
1.7 ในขณะปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายด้วยความสุภาพและตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
1.8 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดขอบเขตความรับผิดชอบ
2.1 สำรวจ รังวัด พื้นที่ก่อสร้าง และจัดทำผังบริเวณของงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร
2.2 ถอดแบบรูปรายการพร้อมจัดทำประมาณราคาที่เกี่ยวข้องของงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร
2.3 ตรวจสอบการขอใช้วัสดุในการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เบื้องต้น
2.3.1 พิจารณาวัสดุที่จะขอใช้ในการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมให้เป็นไปตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้ในแบบรูปและรายการ
2.3.2 พิจารณาการขอใช้วัสดุอุปกรณ์เทียบเท่าตามรายการที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ
2.3.3 พิจารณาการขอใช้แบบก่อสร้างในสนาม (Shop Drawing) งานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 ประมาณปริมาณวัสดุของงานวิศวกรรมระบบเครื่องกลและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรูปรายการ
2.5 ตรวจสอบงานเพิ่ม-ลด ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม และสรุปจัดทำบัญชีเปรียบเทียบ
2.6 ศึกษาวิเคราะห์เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำเข้าใช้ในการปฏิบัติให้รวดเร็วและดีขึ้น
2.7 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วิธีการสมัครงาน
โทรสอบถามได้ที่ 0 2502 8038 ตั้งแต่ 21-29 มกราคม 2553 เวลา 8.30-16.30 น.ลงวันที่ 27/01/2010 02:27:31
จำนวนผู้ชม 2042
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ