SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับ อาจารย์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) ครั้งที่ 1/2553 ดังนี้

1. ตำแหน่ง / อัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) จำนวน 1 อัตรา
ระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 17,040 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 และ ข้อ 7 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
4.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.4 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีที่รับปริญญาบัตรแล้วให้ใช้ปริญญาบัตร ถ้ายังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง)

4.5 ใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.6 ใบสำคัญทางทหาร (เพศชาย) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.8 หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)
4.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
(ในวันสมัครและวันเข้ารับการสอบโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง)

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
5.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
7.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บอร์ดหน้าอาคาร 9 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์ http://eoffice.kru.ac.th/person/ และสอบ ในวันที่ 2 มีนาคม 2553
7.2 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบ ทดลองสอน ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2553 ณ บอร์ดหน้าอาคาร 9 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์http://eoffice.kru.ac.th/person/ และสอบในวันที่ 16 มีนาคม 2553
ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าสอบ และสถานที่สอบจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
มหาวิทยาลัยจะทำการสอบด้วยการสอบข้อเขียน และประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของผู้สมัครด้วยการสัมภาษณ์ และทดลองสอน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถในการสอน ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้
9.1 ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ
9.2 ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ และสอบทดลองสอนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศผลการสอบโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า และขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 6 เดือน

11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในประกาศรับสมัครโดยจะแจ้งกำหนดวันรายงานตัว วันเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทราบในประกาศผลการสอบ
อนึ่ง หากมีตำแหน่งว่างอีกภายหลังการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบได้

12. การประกาศผลสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 22 มีนาคม 2553 ณ บอร์ดหน้าอาคาร 9 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์ http://eoffice.kru.ac.th/person/  
บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์)
ครั้งที่ 1/2553
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2553
-------------------------------------------------

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สังกัด สาขาวิชา จำนวนอัตรา คุณสมบัติ
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือ การจัดการ 1 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจหรือ การจัดการ หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การจัดการ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ ซึ่งอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์
3. มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู

หลักสูตรและวิธีการสอบ
สอบข้อเขียน
1. วิชาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก 100 คะแนน
2. วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 70 คะแนน
3. วิชาความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 30 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
สอบทดลองสอน 50 คะแนน
รวม 300 คะแนนลงวันที่ 27/01/2010 02:23:40
จำนวนผู้ชม 1776
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ