ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน วุฒิปวส. - ปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน วุฒิปวส. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน วุฒิปวส. - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน วุฒิปวส. - ปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานในตำแหน่งงานต่าง ๆ มาก มายในหน่วยงานต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร)

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นิเทศ ศาสตร์ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มีความรู้ความเข้าใจระบบ Teleconference และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความสามารถในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร)

- วุฒิปริญญาตรีขั้นไป ทางการบัญชี พาณิชย ศาสตร์เศรษฐศาสตร์

- ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองชัดเจน

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

3. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

- ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Excel

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุอย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองชัดเจน

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

สนใจติดต่อ สายงานบริหารบุคคล 2 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7 โทร. 0-2218-0160, 0-2218-0191 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

4. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 (งานบริการการศึกษา) คณะอักษรศาสตร์

- วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

สนใจติดต่อ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะอักษรศาสตร์ อาคารมหาวชิราวุธ โทร. 0-2218-4869

5. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารทั่วไป) P7 (งานบริหารและธุรการ)

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางการ เกษตร ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

สนใจติดต่อ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะอักษรศาสตร์ อาคารมหาวชิราวุธ โทร. 0-2218-4869

6. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 ฝ่ายกิจการนิสิต

- วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าและเครื่องมือทางช่าง

- หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาเป็นช่าง

สนใจติดต่อ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2218-5049

7. ครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทย ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกา ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ครูภาคฤดูร้อน ประมาณ 40 คน ครูประจำการ 1 ปี ประมาณ 20 คน

- เป็นศิษย์เก่า หรือศิษย์ปัจจุบัน ของคณะครุศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

- นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขาดนตรีไทย และนาฏศิลป์ หรือ

- เป็นครูสังกัดหน่วยราชการโครงการฯ คณะครุศาสตร์ ได้แก่ สพฐ. จำนวน 8 คน สำนักการศึกษา กทม. 5 คน และกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 3 คน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขา ประถมศึกษา สาขามัธยมศึกษา และสาขาวิชาเฉพาะดนตรีไทย นาฏศิลป์ สาขาศิลปะ และสาขาพลศึกษา (จะพิจารณาวิชาเอกภาษาไทย สังคม ดนตรีไทย และนาฏศิลป์เป็นอันดับแรก)

- ผู้สมัครครูภาคฤดูร้อน อายุไม่เกิน 50 ปี

- ครูประจำการ 1 ปี ต้องจบปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และอายุไม่เกิน 27 ปี ฯลฯ

สนใจติดต่อศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ อาคารพูนทรัพย์นพวงศ์ (อาคาร 1) ชั้น 1 โทร. 0-2218-2405 หรือ 08-1815-7048 www.edu.chula.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานการสมัคร หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาบัตรข้าราชการ (กรณีสังกัดหน่วยงานราชการ)

- สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ทุกระดับ

- สำเนา Transcript ทุกระดับ

- ใบรับรองแพทย์

- ใบรับรองผู้บังคับบัญชาขั้นต้น (กรณีสังกัดหน่วยงานราชการ)

- ใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต)ลงวันที่ 21/01/2010 20:52:22
จำนวนผู้ชม 4916
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54083 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128413 คน