ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ รับสมัครงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ รับสมัครงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ รับสมัครงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี , ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ รับสมัครงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 ด้วยเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ข้อ 19 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

1. ประเภทและตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา กองคลัง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้าง
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหาหรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิกและใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงิน ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ช่วยทำบัญชีบางประเภท บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ค่าตอบแทน 5,760.- บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี


4. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการที่จะได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 039-492448-9 ในวันและเวลาราชการ

5. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
ผู้ที่จะได้รับการจ้างต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครของเทศบาล พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และเอกสารต้องครบถ้วนในวันสมัคร ดังนี้
1) ใบสมัครตามแบบของเทศบาล
2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 4 รูป
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ เพื่อแสดงคุณวุฒิซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
6) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 50 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ)

7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมกันในโอกาสและประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อ
รองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลตำบลบ่อเวฬุจึงกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรร ดังนี้
วิธีการประเมิน
- สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป) 30 คะแนน
- สอบภาคปฏิบัติ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) 20 คะแนน
- สอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 50 คะแนน
รวม 100 คะแนน

8. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 28 มกราคม 2553 และกำหนดวันเลือกเลือกสรร ตามเวลา และสถานที่ ดังนี้
1) สอบข้อเขียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00-09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
2) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
3) สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ

9. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้นั้นต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

10. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 และดำเนินการจัดจ้างโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

ในการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุในลำดับถัดไป และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีที่ได้รับการจัดจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรลงวันที่ 21/01/2010 14:24:42
จำนวนผู้ชม 1807
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54644 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน