SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับอาจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับอาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับอาจารย์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

2. กำหนดการรับสมัคร
2.1 ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2553 รับสมัคร
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.
2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
3.2 ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการจะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษทาง
วินัยที่ได้รับ และการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะฯ ทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะถือว่า
เป็นการปิดบังข้อมูลและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

5. อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาเอก จ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 19,670 บาท
วุฒิปริญญาโท จ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 14,550 บาท

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
6.1 เอกสารรับรองคุณวุฒิ และ Transcript จำนวน 1 ชุด
6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
6.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
6.6 เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ชุด
6.7 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำ
เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ก็ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน
ประกอบการสมัครแทน

7. สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อ ขอใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่
- หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 8026 หรือที่
- งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้น 11 ตึกทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2354 5558-60 หรือที่
- http://www.psu.ac.th/, http://www.sc.psu.ac.th/, http://www.sc.psu.ac.th/units/personel/index.asp
และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

8. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับเงินนอกจากค่าจ้าง ดังนี้
1. เงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เดือนละ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. เงินค่าตอบแทน (สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก) กรณีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันในมหาวิทยาลัยครบ 5
ปี และได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทนจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จำนวน 200,000 บาท สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในวิทยาเขต
หาดใหญ่
3. ที่พักอาศัย
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 3% มหาวิทยาลัยสมทบ 3%
5. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
- ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
โดยครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
- ค่าเล่าเรียนบุตร (ได้รับครึ่งหนึ่งของข้าราชการ)
6. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

9. วิธีการคัดเลือก
คณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และหนังสือ
แนะนำตัวของผู้สมัครในขั้นต้น

10. ระยะเวลาการจ้าง
คณะฯ จะทำการจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีเพื่อประกอบการพิจารณา
ทำสัญญาจ้างเป็นรายปี


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 20/01/2010 07:33:38
จำนวนผู้ชม 1796
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ