ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
- ให้ความเห็นทางกฎหมายและให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคล หน่วยงานและส่วนราชการ
- ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท กรณีแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุข ซึ่งมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลหรือการให้บริการสาธารณสุขอื่น
- การดำเนินการทางคดีทุกประเภท การรวบรวมและพิจารณาหลักฐานและให้ความเห็นแก่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการประกอบการดำเนินคดี แนะนำระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งอนุญาโตตุลาการ งานตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับงานอนุญาโตตุลาการ
- การจัดทำนิติกรรมและสัญญา
- ค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยตามหลักวิชาการ หรือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบด้วยวิธีการเปรียบเทียบ การสังเกตหรือวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้กฎเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติใหม่ หรือเพื่อพิสูจน์ทราบและขยายข้อความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
- เข้าร่วมประชุมหรือเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้ง
- กรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทหรือปัญหาด้านกฎหมายกับบุคลากร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้โดยทันที
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนเดือนละ 16,760 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต หรือปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถานศึกษาซึ่ง ก.พ. รับรอง
2. ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย โดย
- เป็นหรือเคยได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีประสบการณ์ ในการว่าความเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องผ่านการว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญามาแล้วไม่น้อยกว่า 15 คดี (หนังสือรับรองจากศาลจังหวัด)
- ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
- ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 1349 – 1350 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (นิติศาสตร์บัณฑิต หรือนิติศาสตร์มหาบัณฑิต) จากสถานศึกษาซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับตามข้อ 2 – 4 ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยและยื่นพร้อมหลักฐานต้นฉบับทั้งหมด
5. หนังสือรับรองผ่านการว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญามาแล้วไม่น้อยกว่า 15 คดี โดยมีหนังสือรับรองจากศาล จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 200 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานปลัดกระทรวง-สาธารณสุขจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือทางเว็บไซด์กลุ่มบริหารงานบุคคล http://203.157.19.94/person/indexhome.htm

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
4.1 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
- โดยวิธีการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
4.2 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
- โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เท่านั้น ให้มีสิทธิในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมกันสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันผู้ที่คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือทางเว็บไซด์กลุ่มบริหารงานบุคคล http://203.157.19.94/person/indexhome.htm โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดลงวันที่ 20/01/2010 07:27:00
จำนวนผู้ชม 2150
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54254 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128435 คน