ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดรับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดรับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดรับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดรับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล

ด้วยจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และ
การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน
2552 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำ
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการ
และความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการ
ถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุน รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง
และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนหลักเกณฑ์การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการ
ดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มี
ความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของ
ทีมงาน ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่
กำหนดไว้
(2) อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ดำเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น การลา การรับค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เงินเพิ่ม การครองชีพ
ชั่วคราว ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และการประกันสังคม
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้า
รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการได้
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการบริหารงานบุคคล สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง
ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โทร. (054) 710383, 710190
ต่อ 120 ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
3.2 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 100 บาท
3.3 หลักฐาน และเอกสาร ที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง(ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ) ขนาด 3x4 ซ.ม. หรือ
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี)
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
วันสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ และจังหวัดน่านจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน
เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 29 มกราคม 2553 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ
ทางเว็บไซด์ http://wwwnno.moph.go.th

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
1. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
(คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สัมคมและเหตุการณ์ปัจจุบัน)
คะแนนเต็ม 100
- สอบข้อเขียน
2. ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คะแนนเต็ม 100
- สอบข้อเขียน
3. ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(ผู้มีสิทธิสอบ ต้องผ่านทั้งภาค ก. และ ข.)
(พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ คือ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ประสบการณ์ คุณลักษณะ เจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสม)
คะแนนเต็ม 100
- สอบสัมภาษณ์


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 20/01/2010 07:25:54
จำนวนผู้ชม 1809
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน