SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมการเงินทหาร ประกาศรับพนักงานการเงินและบัญชี

กรมการเงินทหาร ประกาศรับพนักงานการเงินและบัญชี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมการเงินทหาร ประกาศรับพนักงานการเงินและบัญชี , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมการเงินทหาร ประกาศรับพนักงานการเงินและบัญชี

กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

พนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 7,010 บาท และค่าครองชีพ 1,500 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่อนุมัติตัวบุคคล ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

- วุฒิ ปวช. ทางพาณิชยการ สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร การขาย การตลาด การเลขานุการ

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

- ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรม การพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ( นับถึงวันปิดรับสมัคร) 4 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ทหาร ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกธุรการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร 4 ชั้น 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 18/01/2010 06:48:07
จำนวนผู้ชม 1772
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ