SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระทรวงการต่างประเทศ รับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์

กระทรวงการต่างประเทศ รับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กระทรวงการต่างประเทศ รับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ กระทรวงการต่างประเทศ รับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์

- วุฒิปริญญาตรี (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท) แม้จะมีการต่อสัญญาต่อเนื่องก็จะไม่มีการขึ้นเงินเดือน และไม่มีบำเหน็จหรือบำนาญ 4 อัตรา

- เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

การทดลองปฏิบัติงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่บรรจุในช่วง 3 เดือนแรกของการทำงาน ผู้ที่ได้รับการประเมินให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจึงจะได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานต่อไปได้

- ระยะเวลาการจ้าง ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว และจะต้องมีการทบ ทวนว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ปีต่อปี (ปีงบประมาณ)

- ค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวได้รับการประกันสังคม ซึ่งสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลตามที่กำหนดรายชื่อไว้

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 0-2643-5000 ต่อ 5603 และ 5150 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 30 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)

- สำเนาปริญญาบัตร (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ระเบียนแสดงผลการศึกษา ซึ่งระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง จะต้องนำสำเนาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมายื่นด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาย)

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ทะเบียนสมรส สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ของสำเนาเอกสารทุกหน้าลงวันที่ 11/01/2010 06:48:02
จำนวนผู้ชม 3387
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ