SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพิธีกร, เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพิธีกร, เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพิธีกร, เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพิธีกร, เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ

 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยพิจารณาจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลดังนี้

1. พิธีกรดำเนินรายการ วุฒิปริญญาตรี ค่าตอบ แทน 7,940 บาท วุฒิปริญญาโท ค่าตอบแทน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ มีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการโทรทัศน์ทั้งรายการสด และรายการบันทึกเทปทั้งในและนอกสถานที่ มีประสบการณ์ในการดำเนินรายการสนทนาทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีใบผู้ประกาศตามระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์

2. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ค่าตอบแทน 7,100 บาท วุฒิปริญญาตรี ค่าตอบ แทน 7,940 บาท

- วุฒิ ปวส. ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทร คมนาคม คอมพิวเตอร์

สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2357-3100 ต่อ 3109-12 หรือทาง Website ของรัฐสภาที่ www.parliament.go.th

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณี ที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ หนังสือรับรองการทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)ลงวันที่ 11/01/2010 06:46:33
จำนวนผู้ชม 1804
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ