SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับ อาจารย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อาจารย์ สายสอน 3 อัตรา

- ประจำวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์จังหวัดลพบุรี อัตราเงินเดือน สายสอน วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก อัตราเดือนละ 14,550 บาท

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก สาขาวิชาดังต่อไปนี้

- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาชุมชน การบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลพบุรี อ่างทองอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ หรือจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดลพบุรี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดี อาคารเบญจมวัฏ ชั้น 3 สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 100 บาท

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และใบปริญญาบัตร (ตัวจริง) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (สภามหาวิทยาลัย) ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 7 มกราคม 2553

ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณสมบัติที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จ การศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐาน การสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 07/01/2010 12:58:48
จำนวนผู้ชม 1932
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ