SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประปานครหลวง รับวุฒิปริญญาตรี - โท

การประปานครหลวง รับวุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : การประปานครหลวง รับวุฒิปริญญาตรี - โท , ข้อมูลเกี่ยวกับ การประปานครหลวง รับวุฒิปริญญาตรี - โท

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาหนด เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตาแหน่งต่างๆ ในปีงบประมาณ 2553 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ตาแหน่งและคุณวุฒิ

1. วิศวกร จานวน 29 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชลประทาน ทรัพยากรน้า แหล่งน้า สิ่งแวดล้อม เครื่องกล อุตสาหการ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) สาหรับสาขาวิชาที่กาหนดให้ มีใบ ก.ว.

2. นักคอมพิวเตอร์ (ด้านพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) (Application) จานวน 7 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาวิชาอื่นที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของการประปานครหลวงที่จะพิจารณาคุณสมบัติในข้อนี้ หรือ
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วศ.บ. ) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม

3. นักคอมพิวเตอร์ (ด้านดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์) (System Administration) จานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาวิชาอื่นที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของการประปานครหลวงที่จะพิจารณาคุณสมบัติในข้อนี้ หรือ
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วศ.บ. ) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม

4. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 5 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของการประปานครหลวงที่จะพิจารณาคุณสมบัติในข้อนี้

5. บุคลากร จานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารงานบุคคล บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration)

6. บุคลากร (ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (Occupational Health and Safety)
จานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

7. นักประชาสัมพันธ์ จานวน 4 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ
การประชาสัมพันธ์

8. นิติกร จานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางกฎหมาย

9. วิทยากร (ด้านบริหารงานจัดการ การบัญชี การเงิน การงบประมาณ พัสดุ) จานวน 34 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทตามคุณวุฒิที่กาหนด สาหรับแต่ละตาแหน่งในข้อ ก.
2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันสอบข้อเขียน
1. ใบสมัครที่ระบุเลขประจาตัวสอบ ซึ่งพิมพ์ได้จาก Internet ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2553 โดยผู้สมัครต้องติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน หากไม่นาหลักฐานมาให้ครบถ้วนอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
2. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ง. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเมื่อผู้สมัครผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว
1. ใบสมัครที่ระบุเลขประจาตัวสอบ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว (กรณีสมัครคุณวุฒิปริญญาโทให้แนบระเบียนแสดงผลการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีด้วย)
3. สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา กรณี
ผู้สมัครมีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) เฉพาะผู้สมัครตาแหน่ง ซึ่งมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่กาหนดให้มีใบ ก.ว. (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. อนุโลมให้ใช้สาเนาใบเสร็จรับเงินขอมีใบก.ว. แทนได้)
6. สาเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความและ/หรือสาเนาประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย (ถ้ามี)เฉพาะผู้สมัครตาแหน่งนิติกร
7. สาเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
8. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) หนังสือสาคัญการเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2553 ที่ส่วนสรรหาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสานักงานใหญ่ การประปานครหลวง

จ. อัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
1. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 10,810 บาท
2. ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ หลักสูตร 4 ปี 10,230 บาท
3. ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่องจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 9,670 บาท
4. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 13,490 บาท
5. ปริญญาโทสาขาวิชาอื่น ๆ 12,780 บาท
6. ปริญญาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศทุกระดับ ให้กาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กาหนดสาหรับคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง แต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่าของปริญญาในประเทศในระดับและสาขาเดียวกัน

ฉ. วิธีการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย.-
1. สอบข้อเขียน มี 3 วิชา คือ.-
1) วิชาเฉพาะตาแหน่ง 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
2) ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3) ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)

ช. วิธีการสมัครสอบ
1. เปิดรับสมัครสอบทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.mwa.co.th หัวข้อ “รับสมัคร” หรือ http://job.mwa.co.th
2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะออกเลขที่ชาระเงินและแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
เช่น แผ่นบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เพื่อพิมพ์ในภายหลัง โดยสามารถเลือกวิธีชาระเงินได้ 2 วิธี ตามข้อ ช. 2
ฃ4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัคร เพื่อพิมพ์ ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก ที่ ปุ่ม ค้นหาใบสมัคร แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนตาแหน่งที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ 5) ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป จนถึงก่อนวันสอบ ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ http://job.mwa.co.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยใช้ปุ่มค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจาตัวสอบแล้วเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน
2. ผู้สมัครสอบต้องชาระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จานวน 250 บาท ประกอบด้วย
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ จานวน 220 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทาง Internet จานวน 30 บาท
(อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
เมื่อสมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมการสอบตามข้อ 3 แล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. วิธีการชาระเงิน ดาเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
1) นาแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตามข้อ ช. 1 (3) ไปชาระเงินค่าสมัครสอบที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2553 ภายในเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน หรือ
2) ชาระเงินผ่านตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้ผู้สมัครคลิกเลือกชาระเงิน ผ่าน ATM และพิมพ์คาแนะนาการชาระเงินผ่านตู้ ATM นาไปชาระเงินที่ตู้ ATM ตามขั้นตอนในคาแนะนา โดยทารายการชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2553 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐาน
การชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว

ซ. เงื่อนไขการสมัครสอบ
1. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร การประปานครหลวงจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบให้
2. ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น

ฌ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน พร้อมกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด ซึ่งได้ชาระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกาหนดการสอบให้ทราบในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ เว็บไซต์ http://www.mwa.co.th หัวข้อ “รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ” หรือ http://job.mwa.co.th ทั้งนี้ จะกาหนดการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ญ. การพิจารณาบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
การประปานครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตาแหน่งต่าง ๆ ตามบัญชี ก. และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสารองตามบัญชี ข. มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาทยอยบรรจุตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยไม่ผูกพันว่าผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสารองตามบัญชี ข. จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานทุกคน

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสานักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0179 หรือ 0 2504 0123 ต่อ 562, 578 , 579 (โทรสาร 0 - 2504 - 0072) E-mail :recrusec@mwa.co.thลงวันที่ 04/01/2010 11:51:56
จำนวนผู้ชม 1990
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ