SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัคร พนักงาน อบจ. สระแก้ว 22 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัคร พนักงาน อบจ. สระแก้ว 22 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัคร พนักงาน อบจ. สระแก้ว 22 อัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัคร พนักงาน อบจ. สระแก้ว 22 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 22 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู อัตราค่าตอบแทน 7,940 บาท
1.1 สาขาวิชาเอกดนตรี 1 อัตรา
1.2 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
1.3 สาขาวิชาเอกพลศึกษา 2 อัตรา
1.4 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
1.5 สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
1.6 สาขาวิชาเอกบริหารธุรกิจ 2 อัตรา
1.7 สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
1.8 สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
1.9 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
1.10 สาขาวิชาเอกเคมี 1 อัตรา
1.11 สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม 1 อัตรา
1.12 สาขาวิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ โดยจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาเอกที่สมัคร
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ระยะเวลาการจ้าง กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
2. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 7,940 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ระยะเวลาการจ้าง กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
3. คนสวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 5,080 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด ไม่กำหนดคุณวุฒิ
ระยะเวลาการจ้าง กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ณ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โทร.0 3724 2441-3 ต่อ 107 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sakaeopao.go.th
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังนี้
- สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ใบรับรองแพทย์
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -สกุล
สำหรับการสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลักปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งลงวันที่ 28/12/2009 11:30:03
จำนวนผู้ชม 7546
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ