SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 3 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 3 อัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ.หรือ.Download ใบสมัครได้ที่
http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol.ac.th/orpr/ และส่งใบสมัครไปที่..E-mail.Address: orswd@mahidol.ac.th, ornct@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม” ไปที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หนังสือรับรองการทำงาน
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือที่
http://www.mahidol.ac.th/muthai/ และ www.op.mahidol.ac.th/orpr/ลงวันที่ 28/12/2009 11:17:24
จำนวนผู้ชม 1877
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ