ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะดำเนิน การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

1. พยาบาลวิชาชีพ 3 จำนวน 52 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางการพยาบาลและได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งได้รับรองโดยสภาการพยาบาล

- ผู้สมัครต้องสามารถอยู่เวรผลัดนอกเวลาราชการได้

- ผู้สมัครต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประจำหน่วยเวชนิทัศน์ ฝ่ายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานประกันสังคม) โดยได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,624 บาท

2. ผู้ช่วยช่างศิลป์

-วุฒิ ปวช. ด้านประยุกต์ศิลป์ และออกแบบนิเทศศิลป์ ชำนาญงานด้านกราฟิคคอมพิวเตอร์

3. ผู้ช่วยช่างศิลป์ (ฝ่ายผลิตป้ายและสื่อ)

- วุฒิ ปวช. ด้านออกแบบนิเทศศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ และประชาสัมพันธ์

- ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านกราฟิคคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Photoshop และมีทักษะการทำงานด้านศิลปะเป็นอย่างดี

- ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ด้วยโปรแกรม Microsoft Office และมีความสามารถรับ-ส่งข้อมูลทาง Internet ได้

- ผู้สมัครจะต้องสามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้ และมีที่พักอาศัยใกล้โรงพยาบาลเพื่อสะดวกในการเดินทางไป-กลับ

- ผู้สมัครจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาใช้ในวันสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Records) และสำเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัครพร้อมฉบับจริง จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 ธันวาคม 2552

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานทางทหาร สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี (สำหรับเพศชาย) พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส พร้อมฉบับจริงอย่างละ 2 ฉบับ

- สำเนาใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 ธันวาคม 2552ลงวันที่ 24/12/2009 13:01:29
จำนวนผู้ชม 1734
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 เมษายน 2564

ผู้ใช้งาน 55099 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน