SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสังคมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสังคมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์

ตามที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานที่ภาควิชารัฐศาสตร์
เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย
จึงขอขยายเวลารับสมัคร
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 20,654 - 47,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองภายใน (Internal Politics) เช่น
การเมืองการปกครองท้องถิ่น การเมืองภาคพลเมือง
การเคลื่อนไหวทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง เป็นต้น
2. มีผลงานการทำวิจัยเกี่ยวกับการเมืองภายในอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
3. มีผลงานการเขียนบทความเผยแพร่อย่างน้อย 2 บทความ
ภายในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
4. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับความรู้สาขาการเมืองภายในติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปี
5. มีประสบการณ์การทำงานทางวิชาการหรือร่วมทำงานวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอกอื่น
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
7. มีความรู้ความสามารถในการบรรยายสาธารณะทั้งภาษาไทย
และอังกฤษในระดับดี
8. มีความคิดริเริ่มและความรักในการเรียนการสอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5585

เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์
เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรักษาพยาบาล
การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย
ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจดทะเบียนแล้ว

กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน
หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อน
จึงจะประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
และสามารถจ้างได้

วันเวลาสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552
ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
ชั้น 11 อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
จนถึงปริญญาเอก
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 15 มกราคม 2553
ณ บอร์ดประกาศหน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน ชั้น 11
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์) หรือทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)ลงวันที่ 24/12/2009 13:00:01
จำนวนผู้ชม 1731
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ