ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์อนามัยที่ 8 รับนักเทคนิคการแพทย์

ศูนย์อนามัยที่ 8 รับนักเทคนิคการแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์อนามัยที่ 8 รับนักเทคนิคการแพทย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์อนามัยที่ 8 รับนักเทคนิคการแพทย์

ด้วยศูนย์อนามัยที่ 8 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรอื่ ง หลกั เกณฑ์ วธิ กี าร
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
มีรายละเอียดกลุ่มงาน ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สมรรถนะ ที่ประเมิน ค่าตอบแทน สถานที่ปฏิบัติงาน ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 – 30 กันยายน 2555 และอาจได้รับการ
ต่อสัญญาอีก

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เปน็ ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไรค้ วามสามารถ หรอื จติ ฟนั่ เฟอื น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่สี ุดใหจ้ ำคกุ เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ ลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรใน
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระหว่างวันที่14 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่30 ธันวาคม
2552 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.ในวันราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ เลขที่ 157 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่8 นครสวรรค์
โทร. 0 5625 5451 ต่อ 268 ,270 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 100.-บาท
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ
1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
คือ วันที่30 ธันวาคม 2552
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐาน
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง กรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสำหรับตำแหน่งที่สมัคร อันมผี ลทำให้ผสู้ มคั ร ไมมี่
สิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้
นั้น และศูนย์อนามัยที่8 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ศูนย์อนามัยที่8 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 ในวันที่ 6 มกราคม
2553 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ชั้น 1 และทาง
http://hpc8.anamai.moph.go.thลงวันที่ 24/12/2009 12:50:05
จำนวนผู้ชม 1208
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55313 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน