SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับพยาบาล

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับพยาบาล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับพยาบาล , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับพยาบาล

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เงินเดือน 7,940 บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

1. ตำแหน่งเลขที่ 814 สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ตำแหน่งเลขที่ 935 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

3. ตำแหน่งเลขที่ 1059 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

4. ตำแหน่งเลขที่ 1111 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. ตำแหน่งเลขที่ 1114 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

6. ตำแหน่งเลขที่ 1130 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

7. ตำแหน่งเลขที่ 1131 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี

8. ตำแหน่งเลขที่ 1258 สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ (EMS) ได้ที่ สำนักบริการกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคาร 2 ชั้น 3 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17-23 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท กรณีสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ให้ดำเนินการดังนี้ สั่งจ่ายธนาณัติในนาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปณ. หลานหลวง ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย แขวงคลองมหานาค กรุงเทพฯ 10100

เมื่อสมัครคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมัคร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)ลงวันที่ 22/12/2009 05:11:39
จำนวนผู้ชม 1990
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ