SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


พก. รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

พก. รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : พก. รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ พก. รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ค่าตอบแทน 16,760 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์

- มีประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ด้านโครงการ หรืองานวิจัย

- สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับงานในหน้าที่ได้ มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถพูด อ่าน และเขียนได้ในระดับดี

2. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

- สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับงานในหน้าที่ได้ มีความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

- วุฒิปริญญาตรี ด้านภาษาต่างประเทศ หรือภาษาศาสตร์

- พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

- สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับงานในหน้าที่ได้

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ค่าตอบแทน 8,610 บาท

- วุฒิ ปวส. ทางด้านพาณิชยการ บัญชี เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจการเงิน

- สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับงานในหน้าที่

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก Website: www.nep.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ภายในอาคารสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยเสียค่าสมัคร จำนวน 100 บาทต่อตำแหน่ง

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยติดรูปถ่ายลงในใบสมัครให้เรียบร้อย

- สำเนาใบทะเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 18/12/2009 04:08:38
จำนวนผู้ชม 1630
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ