SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลนครขอนแก่น รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

เทศบาลนครขอนแก่น รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลนครขอนแก่น รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลนครขอนแก่น รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ให้ดำรงตำแหน่งว่าง ของเทศบาลนครขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 , 19 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ
เทศบาล จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 9
อัตรา ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา และสรุปเหตุผล

2. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชา สัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ มีความรู้ในวิชาการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา และสรุปเหตุผล

3. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

- มีความรู้ความสามารถในหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

- วุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์

- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่าง ไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์

- มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่ทำอยู่

5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิว เตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

- มีความรู้ความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

6. พนักงานเทศกิจ (ผู้มีทักษะ)

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีทักษะความชำนาญงานเทศกิจมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานจ้างทั่วไป

7. นักการ

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

8. เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง 2 อัตรา

- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครมาติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ที่ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 2 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบประกาศนียบัตร ปริญญาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกายถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

สำหรับการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณ สมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม ประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนเทศบาลขอนแก่นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งใด ๆลงวันที่ 18/12/2009 04:08:20
จำนวนผู้ชม 1727
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ