SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับวุฒิประถม - ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับวุฒิประถม - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับวุฒิประถม - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับวุฒิประถม - ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

อาจารย์ประจำตามสัญญา วุฒิปริญญาโท 3 อัตรา ดังนี้

1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา สาขาวิชาการประถมศึกษาหรือการสอนสังคมศึกษาหรือวท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) หรือ ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) หรือ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

- วุฒิปริญญาโท ได้รับเกรดเฉลี่ยปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)

- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิว เตอร์อยู่ในระดับดี สามารถสอนในรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับรายวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาได้อย่างน้อย 3 รายวิชา

- มีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ทางด้านที่สอดคล้องกับวิชาที่สำเร็จการศึกษา

- มีความสามารถในการทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ

- มีความสามารถปฏิบัติงานบริการนักศึกษา ได้แก่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา อาจารย์ดูแลปกครองนักศึกษา

- มีความสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานตามแผน/โครงการของคณะ หรือการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา หรือคณะครุศาสตร์มอบหมาย

2. อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาโท สามารถทำงานวิจัยได้ สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยา การจัดการได้ มีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ เช่น การจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ เป็นวิทยากรภายในและภายนอกได้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาได้

3. เลขานุการ ประจำหน้าห้องอธิการบดี

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณเป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิว เตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และ PowerPoint

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำกลุ่มงานประกันคุณภาพ

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาการคอม พิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

- ถ้ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการดูแล Server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ และจันทร์-พุธ-ศุกร์ได้ (ถ้ามี)

- ถ้ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการดูแล Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

5. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ประจำสำนักงานอธิการบดี

- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสูงกว่า มีความรู้เรื่องคอนโทรลระบบวงจรไฟฟ้า

- มีความรู้เรื่องวงจรโทรศัพท์ มีความสามารถต่อท่อประปาได้

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

6. พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานอธิการบดี 2 อัตรา

- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ม.6, ปวช. หรือสูงกว่า

- มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์เฉพาะส่วนบุคคล เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

7. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำสำนักวิทยบริการ

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า มีความสามารถในการใช้งานเครื่องสำนักงานได้ดี

- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ได้ (ถ้ามี)

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

8. คนงาน (อาคาร 6) ประจำคณะครุศาสตร์

- เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานและรักษาความสะอาด

- ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้เป็นอย่างดี

9. คนงาน ประจำกองพัฒนานักศึกษา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานและรักษาความสะอาด

- มีทัศนคติที่ดีในการดูแลต้นไม้และตกแต่งสถานที่ มีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อม เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

10. คนงาน ประจำกองพัฒนานักศึกษา (หอพักอู่ทอง)

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

- มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ เสียสละ ทำงานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีทัศนคติที่ดีในการดูแลต้นไม้และตกแต่งสถานที่

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ในวันเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

เอกสารและหลักฐานการสมัคร (เอกสารฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) ดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบันทั้งนี้ ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัครและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำหรับตำแหน่งที่บรรจุระดับปริญญาตรี/โท

3. สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับตำแหน่งที่บรรจุระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6. สำเนาใบผ่านการพ้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับ เพศชาย)

7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

8. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 18/12/2009 04:06:06
จำนวนผู้ชม 1805
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ