SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วย กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา นั้น
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 13 (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณผลประโยชน์ พ.ศ. 2550 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามพันธกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Offices ได้เป็นอย่างดี

2. การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

3. กำหนดการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 9 ธันวาคม 2552 และกำหนดการสอบ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ณ งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร และทางเว็บไซด์ www.rmutl.ac.th

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 สำเนาใบปริญญาบัตร และหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
4.6 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.7 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.8 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.9 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
4.10 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุเป็นพนักงานตามพันธกิจต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องได้รับคะแนนรวมสูงสุดในตำแหน่งนั้น ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันลงวันที่ 08/12/2009 12:06:49
จำนวนผู้ชม 2701
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ