ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.สุราษฎร์ฯ เปิดสอบระดับ 1-3 ปวช.-ปริญญาตรี

อบต.สุราษฎร์ฯ เปิดสอบระดับ 1-3 ปวช.-ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.สุราษฎร์ฯ เปิดสอบระดับ 1-3 ปวช.-ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.สุราษฎร์ฯ เปิดสอบระดับ 1-3 ปวช.-ปริญญาตรี

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2552 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์- ธานีร้องขอให้ดำเนินการแทน ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 35 ตำแหน่ง 295 อัตรา

ก. ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 1 รวม 142 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 13 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิว เตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 12 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อย กว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 จำนวน 17 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต)

4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 จำนวน 24 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

- มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 จำนวน 28 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน

6. เจ้าหน้าที่การประปา 1 จำนวน 9 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

7. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

8. ช่างโยธา 1 จำนวน 18 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม

9. ช่างไฟฟ้า 1 จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

10. ช่างเขียนแบบ 1 จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

ข. ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 2 รวม 93 อัตรา

11. เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

- วุฒิ ปวส. ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วย กิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

13. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 15 อัตรา

- วุฒิ ปวท., อนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

14. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 จำนวน 19 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล

15. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 จำนวน 7 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

- วุฒิประกาศนียบัตร ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ

- วุฒิ ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย

16. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย 2 จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกลเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

17. นายช่างโยธา 2 จำนวน 18 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

18. นายช่างเขียนแบบ 2 จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา

19. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2

- วุฒิประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยม- ศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

20. นายช่างสำรวจ 2 จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรม สำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

21. เจ้าพนักงานประปา 2 จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิ ปวส. หรือ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ทางช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

22. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

ค. ตำแหน่งเริ่มต้นจากสายงานระดับ 3 รวม 60 อัตรา

23. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

24. บุคลากร 3 จำนวน 8 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ

25. นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 18 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐ ศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์

26. นักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 6 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

27. นิติกร 3 จำนวน 6 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย

28. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์

29. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

30. วิศวกรโยธา 3 จำนวน 6 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

31. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา

32. นักสังคมสงเคราะห์ 3

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา

33. นักวิชาการคลัง 3

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง

34. พยาบาลวิชาชีพ 3

- วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

35. นักวิชาการสาธารณสุข 3

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล หรือ

- วุฒิปริญญาโท ทางสาธารณสุขศาสตร์

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

- ผู้ที่จะเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรี่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 20 มกราคม 2546 สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ประกาศผลสอบในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 จะต้องสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้

1. เปิดเว็บไซต์ http://www.surat-local.go.th หรือ http://job.surat-local.go.th

2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคาร กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หากไม่มีเครื่อง พิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) เป็นต้น

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้

4. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ดังนี้

ก) ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ประกาศผลสอบในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 จะต้องสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบให้เสร็จสิ้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ในเวลาทำการของธนาคาร (เวลาปรกติ 08.30-16.30 น. สถานที่ทำการพิเศษ เวลา 10.00-20.00 น.)

ข) ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ประกาศผลสอบในวันที่ 3 ตุลาคม 2551 จะต้องสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบให้เสร็จสิ้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ในเวลาทำการของธนาคาร (เวลาปรกติ 08.30-16.30 น. สถานที่ทำการพิเศษ เวลา 10.00-20.00 น.)

5. ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วหลังจากปิดรับสมัครสอบจะออกเลขประจำตัวสอบให้โดยเรียงลำดับการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

6. ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้วได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ http://www.surat-local.go.th หรือ http://job.surat-local.go.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัคร กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจำตัวสอบให้แล้ว (เลขประจำตัวสอบจะมีการออกเลขให้อีกครั้งหลังจากมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และจะระบุในวันสมัครสอบ) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารเก่า ชั้น 2 ภายในวันที่ 8 มกราคม 2553

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบประกอบด้วย

1. สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 จำนวน 100 บาท และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 200 บาท

2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัคร ให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)ลงวันที่ 08/12/2009 12:05:55
จำนวนผู้ชม 5642
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ใช้งาน 54969 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน