SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลแม่สอด รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี

โรงพยาบาลแม่สอด รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลแม่สอด รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลแม่สอด รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี

ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าทำงานในโรงพยาบาลแม่สอด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้
1.1 ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 5 อัตรา
1.2 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
----------------------------------------------------------------------------------------------

2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1)มีสัญชาติไทย
(2)มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
(3)เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7 )ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
----------------------------------------------------------------------------------------------
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ลำดับที่ 1. ตำแหน่ง เภสัชกร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 – 35 ปี
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
ชั้นหนึ่ง
จำนวนที่รับ 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10,030 บาท
------------------------------------------------------------------------------------
ลำดับที่ 2. นายช่างไฟฟ้า
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
จำนวน ที่รับ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,092 บาท
-----------------------------------------------------------------------------------
ลำดับที่ 3 . เจ้าพนักงานธุรการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุ 18 – 35 ปี
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในสาขาวิชาพาณิชยการ
จำนวนที่รับ 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 5,751 บาท

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งหากมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่สอด
และมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. หลักฐานในการรับสมัคร (เอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับ)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร
จำนวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ที่ประกาศรับสมัครและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติ
เฉพาะตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษา เนื่องจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร
5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
6.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร มากรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร
ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 ธันวาคม 2552
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการรับสมัคร สำหรับบุคคลที่มีเอกสารครบถ้วนและแต่งกายชุดสุภาพ
มาสมัครงานเท่านั้น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ วิชาที่สอบ ระเบียบการสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 โดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
และการสอบสัมภาษณ์ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา ดูรายละเอียดณ บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์
หรือทางเว็บไซต์ www.maesot-hospital.comลงวันที่ 08/12/2009 12:05:28
จำนวนผู้ชม 2057
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ