ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับวุฒิปริญญาตรี - โท

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับวุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับวุฒิปริญญาตรี - โท, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับวุฒิปริญญาตรี - โท

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ดำเนินการวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับการนำประโยชน์ของ
แสงซินโครตรอนไปประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีระบบอัตราเงินเดือนที่แตกต่างจากระบบราชการ และมีสวัสดิการหรือ
ประโยชน์เกื้อกูล อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเช่าบ้าน/ค่าผ่อนชำระ
เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล และทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศ เป็นต้น ต้องการรับสมัครบุคลากร ดังนี้ :-

นักวิจัยผู้ช่วย 1 จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค
- เพศชาย หรือ หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขา ฟิสิกส์
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม Matlab, LabView, Programming Languageและอื่นๆ ได้
- มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป
- งานเก็บข้อมูล งานวัด และงานวิเคราะห์ผลการวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
- งานคำนวณด้านพลศาสตร์ลำอิเล็กตรอน
- งานปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัดที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
- งานคำนวณและงานโปรแกรมด้านฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค
- งานซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
- งานควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

วิศวกร 1 จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายระบบลำเลียงแสง
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรม LabView, PLC, MATLAB และอื่นๆ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป
- ร่วมพัฒนาระบบควบคุมและระบบจัดเก็บข้อมูลของระบบลำเลียงแสงที่จะสร้าง และปรับปรุงแก้ไขระบบเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

นักวิจัยผู้ช่วย 1 (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ
- วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์
- สามารถใช้โปรแกรม Origin, Matlab
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป
- ทำการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อผลิตงานวิจัยของระบบลำเลียงแสงที่ 8 เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy
- เป็น operator ของระบบลำเลียงแสงที่ 8 และให้บริการการทดลองกับผู้ใช้แสง

เอกสารประกอบการสมัคร
รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบรายงานผลการศึกษา, สำเนา
ใบรับรองคุณวุฒิ, สำเนาใบผ่านงาน, ใบรับรองแพทย์, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเข้ารับราชการทหาร

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ตู้ ป.ณ. 93 ปณจ. นครราชสีมา 30000 (โปรดใช้ใบสมัครโดย download ที่ http//:www.slri.or.th)

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ (ในวันและเวลาราชการ)
(1) อาคารสุรพัฒน์ 3 บริเวณเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 213
(2) หน่วยประสานงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารวิจัยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2354-3954

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2552

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2553
ลงวันที่ 08/12/2009 12:04:47
จำนวนผู้ชม 1479
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน