ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ด้วยเงินผลประโยชน์โดยวิธีสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
๓.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๘.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙.ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑๐.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๒.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๓.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๔. ไม่เปน็ ผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๕.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ศูนย์นนทบุรี จำนวน ๑ อัตรา (จ้างจากเงินผลประโยชน์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐.- บาท)
ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม
Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๑.ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ขอรับได้ที่งานบุคลากร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี)
๒.สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรองในใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ (ต้องมีผู้ลงนามรับรอง
ในใบสมัครที่เป็นข้าราชการระดับ ๓ ขึ้นไป)
๖.สำเนาใบสำคัญทางทหาร จำนวน ๑ ฉบับ (ผู้สมัครชาย)
๗.ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๘.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้
ในประกาศ โดยวิธีสอบข้อเขียนและ/หรือปฏิบัติ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๕๐ คะแนน)
ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานโดยการสัมภาษณ์

วันรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในวัน เวลาราชการ
ที่งานบุคลากร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เขตใต้) เลขที่ ๗/๑
ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๙๖๙ ๑๕๒๑ , ๐ ๒๙๖๙ ๑๓๖๙-๗๔
ต่อ ๒๗๑๑ , ๒๓๐๑

วันดำเนินการสอบคัดเลือก
ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
วันประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ และให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบ
คัดเลือกในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๒ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 08/12/2009 12:03:49
จำนวนผู้ชม 1729
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54644 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน