SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต รับพนักงานขับรถยนต์

สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต รับพนักงานขับรถยนต์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต รับพนักงานขับรถยนต์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต รับพนักงานขับรถยนต์ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
....................................ด้วยสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ และตามคำสั่งกรมศิลปากรที่ ๓๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่องมอบหมายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
• ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,840 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ. ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
• ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
๐ – ๗๖๓๗ – ๙๙๐๐ , ๐ - ๗๖๒๗ - ๓๐๐๖

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
๔.๑ ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๓ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
๔.๔ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๕ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักศิลปากร ที่ ๑๕ ภูเก็ต

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต จะดำเนินการคัดเลือกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยคำนึงถึง
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของตำแหน่งเป็นเกณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

๗. การประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

๙ การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ที่มีคะแนนสูงลงมาตามลำดับ
และจะขึ้นบัญชีไว้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
ลงวันที่ 08/12/2009 11:59:12
จำนวนผู้ชม 1462
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ