SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.พัทลุง รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

อบจ.พัทลุง รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.พัทลุง รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.พัทลุง รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

4. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

5. ผู้ช่วยช่างสำรวจ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา

6. ผู้ช่วยช่างเครื่องกล 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ

7. คนงานเครื่องสูบน้ำ ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างยนต์

8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

- วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การจัดการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เลขานุการ หรือ

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาดการขาย การเงินการธนาคาร ภาษาต่างประเทศ บริหาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เลขานุการ

ค่าตอบแทน

- คุณวุฒิ ปวท. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 6,470 บาท

- คุณวุฒิ ปวส. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 7,100 บาท

9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

10. ผู้ช่วยครู จำนวน 19 อัตรา ตามสาขาวิชาและวิชาเอกต่าง ๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในสาขาวิชาเอกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา

2) วิชาเอกดนตรีสากล (โยธวาทิต)

3) วิชาเอกนาฏศิลป์ 2 อัตรา

4) วิชาเอกศิลปะ (ทัศนศิลป์) 2 อัตรา

5) วิชาเอกพลศึกษา 2 อัตรา

6) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

7) วิชาเอกประวัติศาสตร์

8) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา

9) วิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา

10) วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา

11. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญ งานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายและ

ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

13. พนักงานจ้างทั่วไป 9 ตำแหน่ง 26 อัตรา ดังนี้ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี

1) คนงาน 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2) บริกรประจำรถบัส ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3) คนงานซ่อมแซมถนน 5 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4) ยาม 5 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการต่อสู้ป้องกัน และมีร่างกายแข็งแรง

5) คนงานเกษตร 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความรู้ทางเกษตรเบื้องต้น และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นอย่างดี

6) คนงานรักษาความสะอาด 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7) คนสวน ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

8) แม่ครัว 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การครัวเรือน

9) นักการภารโรง 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

14. พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ค่าตอบแทนเดือนละ 23,230 บาท

- วุฒิปริญญาตรี และเคยรับราชการในตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์และผลงานในการบริหารงานภาคเอกชนอันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ หรือวงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านนั้น ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

- รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกำหนด (แพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)

- สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (สำหรับ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

- หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างที่น่าเชื่อ ถือและตรวจสอบได้ หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ โดยได้ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และทางเว็บไซต์ http://www.phatthalungpao.go.thลงวันที่ 02/12/2009 13:48:30
จำนวนผู้ชม 2293
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ